Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2019

dissapointedbutnotsuprised
5878 e2fb 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viairmelin irmelin
dissapointedbutnotsuprised
8270 9de9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
dissapointedbutnotsuprised
8061 7213 500
Reposted fromble ble viairmelin irmelin
dissapointedbutnotsuprised
6932 101c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
dissapointedbutnotsuprised
8897 060b 500
Witamy w Toruniu
Reposted frommy-little-world my-little-world vialaluna laluna
dissapointedbutnotsuprised
4882 0e89
Reposted fromtakeitharder takeitharder viaTheEvexe TheEvexe
dissapointedbutnotsuprised
3134 dd49 500
Reposted fromMtsen Mtsen vialaluna laluna
dissapointedbutnotsuprised
4304 1a8c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin

November 30 2019

dissapointedbutnotsuprised
9359 ddde 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viagitana gitana
dissapointedbutnotsuprised

Jak to mówią.. każdy koniec ma swój nowy początek... coś się kończy a coś zaczyna.. niczego w  życiu nie żałuj! Wszystko zawsze jest po coś. Baw się tym życiem i czerp z niego ile wlezie. 
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viasilkdreams silkdreams
dissapointedbutnotsuprised
8294 ea07 500
Reposted fromowca owca viairmelin irmelin
dissapointedbutnotsuprised
I tak dziwnie oddycha się tym tygodniem, zbyt ciężko.
Reposted fromzenibyja zenibyja viairmelin irmelin
dissapointedbutnotsuprised
8509 7563 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
dissapointedbutnotsuprised
To straszne odkryć, że już nie chcesz życia, które się przed tobą rozciąga.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
dissapointedbutnotsuprised
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
dissapointedbutnotsuprised
0722 8f12 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
dissapointedbutnotsuprised
9604 d017 500

November 19 2019

dissapointedbutnotsuprised
dissapointedbutnotsuprised
Reposted fromDennkost Dennkost viagitana gitana
dissapointedbutnotsuprised
2023 db31
Reposted fromMilkyJoe MilkyJoe viagitana gitana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl