Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2020

dissapointedbutnotsuprised
8262 7c2f
Reposted fromEtnigos Etnigos viaawersja awersja
dissapointedbutnotsuprised
3854 fe00 500
Warsaw, Poland
Reposted fromhepi hepi viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz
dissapointedbutnotsuprised
5158 1017 500
Reposted frompiehus piehus vialaluna laluna
dissapointedbutnotsuprised
0361 5195 500
dissapointedbutnotsuprised
6331 f16a 500
dissapointedbutnotsuprised
9756 0919 500
dissapointedbutnotsuprised
4774 aceb 500
dissapointedbutnotsuprised
5165 e10d 500
dissapointedbutnotsuprised
4257 faf0 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo
dissapointedbutnotsuprised
4765 dd00 500
Reposted fromzciach zciach vialaluna laluna
dissapointedbutnotsuprised
1854 ec31 500
Reposted fromdivi divi viainto-black into-black
dissapointedbutnotsuprised
1834 3378 500
Reposted fromowca owca viagitana gitana

February 05 2020

dissapointedbutnotsuprised
3413 aa6d 500
Reposted frompiehus piehus viainto-black into-black
9048 14d6 500
5039 994e 500
dissapointedbutnotsuprised
7119 95dd 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viaMsChocolate MsChocolate
dissapointedbutnotsuprised
7782 dd70 500
Reposted fromexistential existential viainto-black into-black
3027 9474

hplyrikz:

Clear your mind here

Reposted fromc4tnot3s c4tnot3s viaTheEvexe TheEvexe
dissapointedbutnotsuprised
Część mnie silnie walczyła o pozostanie dzieckiem, o zabawę, brak zobowiązań i radość ze wszystkiego co mam. Konkurowała z czymś zmieniającym się we mnie bezpowrotnie. Z zatraceniem i zyskaniem świadomości o życiu, jakiej nie miałam.
— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
dissapointedbutnotsuprised
6757 5a09 500
Reposted frommangoe mangoe viainto-black into-black
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl